Κοστολόγηση Νερού

ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΏΝ κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.
Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος
στις διάφορες χρήσεις του