Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα ΟΕΒ

Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων
και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων